PSL aktualizuje propozycje Paktu dla przedsiębiorców

Dobre regulacje, które nie są zmieniane w trakcie roku gospodarczego. Zmiany systemowe dotyczące przedsiębiorstw czy sytemu podatkowego – przyjmowane co najwyżej raz na kadencję, po zapowiedzi w czasie kampanii wyborczej i uzyskaniu poparcia społecznego. PSL aktualizuje propozycje „Paktu dla przedsiębiorców”, uwzględniając konsekwencje gospodarcze po pandemii i wojnę w Ukrainie.

PSL potwierdza zobowiązania przyjęte w listopadzie 2020 r. i czerwcu 2021 r. w „Paktach dla przedsiębiorców”. W przyjętej w dniu wczorajszym uchwale Rady Naczelnej, PSL aktualizuje przyjęte wówczas propozycje uwzględniając konsekwencje gospodarcze po pandemii i wojnę w Ukrainie.

Proponowane w uchwale działania nie wyczerpują listy problemów, z którymi zderzają się przedsiębiorcy, są jednak podstawą rozwiązań dla poprawy ich sytuacji rynkowej.

– Dobre regulacje, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości to fundament pomyślnego i trwałego rozwoju Polski – podkreślają ludowcy.

Regulacje dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej zdaniem polityków PSL, nie powinny być zmieniane częściej niż raz w roku. Zaznaczają, że niedopuszczalna jest zmiana regulacji w trakcie trwania roku gospodarczego gdyż prowadzi do wzrostu niepewności pogarszając możliwości rozwojowe firm.

– Zmiany systemowe powinny być zapowiadane w czasie kampanii wyborczych i dokonywane raz w kadencji parlamentu z odpowiednim vacatio legis zapewniającym czas na przygotowanie się do nowych warunków prowadzenia działalności – podkreśla PSL.

Ludowcy wskazują również, że regulacje powinny sprzyjać rozwojowi szkolenia zawodowego oraz kształcenia dualnego a także zapewniać wparcie przedsiębiorców prowadzących kształcenie młodych pokoleń.

W odniesieniu do Krajowego Planu Odbudowy, politycy PSL podkreślają, że należy przeciwdziałać pasożytniczej roli spółek skarbu państwa w realizacji inwestycji finansowanych z tego źródła. Wskazują na konieczność wprowadzenia ulg inwestycyjnych oraz przejrzystości dokumentu KPO.

– Uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy w szczególności w zakresie wsparcia inwestycji produkcyjnych poprzez ulgi inwestycyjne oraz szybszą amortyzację. Konieczne jest ujawnienie pełnej treści KPO i dokonanie niezbędnych aktualizacji jeśli okaże się to konieczne – wskazują politycy PSL.

.

Scroll to Top